ពិធីប្រគល់រង្វាន់ការប្រឡងអ្នកច្នៃប្រឌិតវៀតណាមលើកទី ២


ពិធីប្រគល់រង្វាន់ការប្រឡងអ្នកច្នៃប្រឌិតវៀតណាមលើកទី ២  - ảnh 1
ពិធីប្រគល់រង្វាន់ការប្រឡងអ្នកច្នៃប្រឌិតវៀតណាមលើកទី ២ (VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៣ មករា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីបូក
សករុបនឹងប្រគល់រង្វាន់ការប្រឡងអ្នកច្នៃប្រឌិតវៀតណាមជាមួយ Intel Galileo
 លើកទី ២ ឆ្នាំ ២០១៦។ គណៈចាត់តាំងបានប្រគល់រង្វាន់ទី ១ សំរាប់ផលិតផល
« Robot ជួយឧបត្ថម្ភជនចាស់ជរានិងជនពិការ» របស់ក្រុមនិស្សិតពីមហាវិទ្យាល័យ
 បច្ចេកវិទ្យាខេត្ត Dong Nai (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម)។ ការប្រឡងអ្នកច្នៃប្រឌិត
 វៀតណាមជាមួយ Intel Galileo​ លើកទី ២ ត្រូវបានអនុវត្តពីខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៦
 ដែលទាក់ទាញការចូលរួមរបស់មហាវិទ្យាល័យចំនួន ២៩ ក្នុងទូទាំងប្រទេស
ជាមួយការផ្តើមគំនិតទាំង ១១០៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ