ពិធីប្រគល់វង្វាន់គុណភាពជាតិនិងរង្វាន់គុណភាពអន្តរជាតិទ្វីបអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ ២០១៨

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងវិទ្យសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបានរៀបចំពិធីប្រគល់រង្វាន់គុណភាពជាតិឆ្នាំ ២០១៨ សំរាប់សហគ្រាសចំនួន ៧៥ និងប្រគល់រង្វាន់គុណភាពអន្តរជាតិទ្វីបអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកសំរាប់សហគ្រាសចំនួន ២។
ពិធីប្រគល់វង្វាន់គុណភាពជាតិនិងរង្វាន់គុណភាពអន្តរជាតិទ្វីបអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ ២០១៨  - ảnh 1 ពិធីប្រគល់វង្វាន់គុណភាពជាតិនិងរង្វាន់គុណភាពអន្តរជាតិទ្វីបអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ ២០១៨ 

(VOVworld) – នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងវិទ្យសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបានរៀបចំពិធីប្រគល់រង្វាន់គុណភាពជាតិឆ្នាំ ២០១៨ សំរាប់សហគ្រាសចំនួន ៧៥ និងប្រគល់រង្វាន់គុណភាពអន្តរជាតិទ្វីបអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកសំរាប់សហគ្រាសចំនួន ២។ អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់នេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Vu Duc Dam បានអះអាងថា៖

«លក្ខណៈវិនិច័យចំនួន ៧ បានសរឲ្យឃើញនូវប្រការជាច្រើន ក្នុងនោះ មានសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការផ្លាស់ប្តូរថ្មីច្នៃប្រឌិត។ ក្រៅពីនោះ នៅមានកត្តាវប្បធម៌របស់ សហគ្រាសនិងកត្តាសិលធម៌ក្នុងផលិតកម្មអាជីវកម្ម។ ព្រោះថា នេះជាកិច្ចសន្យា របស់សហគ្រាសចំពោះអតិថិជន ចំពោះសហគមន៍ ហើយបង្ហាញនូវការទទួល ខុសត្រូវរបស់សហគ្រាសចំពោះសហគមន៍ មិនត្រឹមតែក្នុងស្រុក ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអន្តរជាតិ ទៀតផង។ យើងខ្ញុំមានគោលបំណងថា៖ កាន់តែឲ្យមានសហគ្រាសច្រើនថែមទៀតដែលចូលរួមក្នុងចលនានេះ ហើយពានរង្វាន់នេះកាន់តែ ត្រូវការសុះសាយនិងផ្លាស់ប្តូរថ្មី ដើម្បីចលនាទិនផលគុណភាពកាន់តែអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព រួមចំណែកជាក់ស្តែងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិ៕»

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ