ពិធីមីទ្ទីងជួយជ្រាមជ្រេងសប្តាហ៍សមុទ្រនិងកោះវៀតណាមឆ្នាំ ២០១២

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៥ មិថុនា នៅទីក្រុង Vung Tau ក្រសួងធនធាននិងបរិស្ថាន វៀតណាមគួបផ្សំ
ជាមួយខេត្ត Ba Ria – Vung Tau (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម) បានរៀចំពិធីមីទ្ទីងជួយជ្រាម
ជ្រេងសប្តាហ៍សមុទ្រនិងកោះវៀតណាមឆ្នាំ ២០១២ ទិវាបរិស្ថានពិភពលោក (ថ្ងៃទី ៥
មិថុនា) និងទិវាមហាសាគរ (ថ្ងៃទី៨ មិថុនា)។ ប្រធានបទរបស់សប្តាហ៍សមុទ្រនិងកោះ
វៀតណាមឆ្នាំ ២០១២ គឺ “វៀតណាមខ្លាំងខាងសមុទ្រ ធើ្វមានពីសមុទ្រ”។ ប្រធានបទ
របស់ទិវាបរិស្ថាន ពិភពលោក គឺ “សេដ្ឋកិច្ចបៃតងមានតួនាទីរបស់មិត្ត”។ ប្រធានបទ
របស់ទិវា មហាសាគរពិភពលោក គឺ “ការពារមហាសាគរ-ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំ -ការទទួលខុសត្រូវរបស់ជំនាន់យុររ័យ”។ ក្នុងពិធីមីទ្ទីងនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ ក្រសួងធន
ធាននិងបរិស្ថានបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ តួនាទីរបស់ជនវៀតណាមម្នាក់ៗ បណ្ដាអង្គភាព
អង្គការ អង្គភាពអាជីវកម្ម ក្នុងការការពារបរិស្ថាន កោះសមុទ្ររបស់មាតុប្រទេស៕

ពិធីមីទ្ទីងជួយជ្រាមជ្រេងសប្តាហ៍សមុទ្រនិងកោះវៀតណាមឆ្នាំ ២០១២  - ảnh 1
ពិធីមីទ្ទីងជួយជ្រាមជ្រេងសប្តាហ៍សមុទ្រនិងកោះវៀតណាមឆ្នាំ ២០១២ ទិវាបរិស្ថានពិភពលោក
(ថ្ងៃទី ៥ មិថុនា) និងទិវាមហាសាគរ (ថ្ងៃទី៨ មិថុនា)។ (Image: Internet)

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ