ពិពណ៌ផែនទីនិងតាំងបង្ហាញឯកសារ “Hoang Sa, Truong Sa របស់វៀតណាម-រាល់ភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកត្តិយុត

ពិពណ៌ផែនទីនិងតាំងបង្ហាញឯកសារ “Hoang Sa, Truong Sa របស់វៀតណាម-រាល់ភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកត្តិយុត - ảnh 1
ពិពណ៌ផែនទីនិងតាំងបង្ហាញឯកសារ “Hoang Sa, Truong Sa របស់វៀតណាម-រាល់ភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកត្តិយុត” (vietnamplus.vn)

        Vovworld-នាថ្ងៃទី១៦មករានៅមជ្ឈមមណ្ឌលសន្និសីទខេត្ត Binh Thuan បាន​
ប្រារព្ធឡើងពិពណ៌ផែនទីនិងតាំងបង្ហាញឯកសារ“Hoang Sa, Truong Sa របស់​វៀត
ណាម-រាល់ភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគត្តិយុត”។ ​ផែនទីជិត១០០​និង​ឯកសារជា
ច្រើនបានតាំងបង្ហាញលើកនេះជាភ័ស្តុតាងដ៏រឹងមាំស្ដីពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជុំ
កោះទាំងពីរ Hoang Sa និង Truong Sa។ ជាពិសេសនៅ​ពិពណ៌​មាន​រាជ្យក្រិត្យដែល
សម័យកាលស្ដេច Nguyen ផ្សព្វផ្សាយ ដែលទាក់ទិនផ្ទាល់​ដល់​បញ្ហាអាជីវកម្មគ្រប់
គ្រងប្រជុំកោះទាំងពីរ ឯកសាររដ្ឋបាលនៃរដ្ឋអំណាច​វៀតណាមសាធារណៈរដ្ឋនៅ
ភាគខាងត្បូងវៀតណាមដែលផ្សព្វផ្សាយក្នុង​ដំណាក់កាល១៩៥៤-១៩៧៥ ឯកសារ
រដ្ឋបាលនៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គម​និយម​វៀតណាមដែលផ្សព្វផ្សាយពីឆ្នាំ១៩៧៥មក
ស្ដីពីការបន្តអះអាងអនុវត្តនិងការពារនូវអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមចំពោះ
ប្រជុំកោះទាំងពីរ Hoang Sa និង Truong Sa៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ