ពិព័រណ៍ "Hoang Sa, Truong Sa Vietnam - បណ្ដាភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តិ" នៅខេត្ត Ha Nam

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញានៅខេត្ត Ha Namបានប្រព្រឹត្តទៅការតាំងពិព័រណ៌៖ "Hoang Sa, Truong Saរបស់វៀតណាម -បណ្ដា ភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តិ "។ 
ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍ "Hoang Sa, Truong Sa Vietnam - បណ្ដាភ័ស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តិ" នៅខេត្ត Ha Nam

នាថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញានៅខេត្ត Ha Namបានប្រព្រឹត្តទៅការតាំងពិព័រណ៌៖ "Hoang Sa, Truong Saរបស់វៀតណាម -បណ្ដា ភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តិ "។ ការតាំងពិព័រណ៍នេះមានគោលដៅផ្តល់ព័ត៌មាននិងភ័ស្តុតាងស្របច្បាប់ដើម្បីអះអាងនូវអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមចំពោះប្រជុំកោះ Hoang Sa និង Truong Sa ។

 ការតាំងពិព័រណ៍ "Hoang Sa, Truong Sa របស់វៀតណាម - បណ្ដាភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគតិយុត្តិ" គឺជាការប្រមូលផ្តុំនៃរូបភាព ឯកសារនិងខ្សែភាពយន្តឯកសារចំនួនជាង ២០០ដែលទាក់ទិនដល់ជីវភាពរស់នៅ និងកិច្ចការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមចំពោះប្រជុំកោះ Hoang Sa និង Truong Sa  ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ