ព្រឹទ្ធសភាអឺរ៉ុបអនុម័តថវិការEUដំណាក់កាល២០១៤-២០២០

ព្រឹទ្ធសភាអឺរ៉ុបអនុម័តថវិការEUដំណាក់កាល២០១៤-២០២០ - ảnh 1
ព្រឹទ្ធសភាអឺរ៉ុបអនុម័តថវិការEUដំណាក់កាល២០១៤-២០២០


(VOVworld)-ដោយមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន៥៣៧ សម្លេងប្រឆាំង១២៦ និងសម្លេង
បដិវាទចំនួន១៩ ព្រឹទ្ធសភាអឺរ៉ុប (EP)នាថ្ងៃទី១៩វិច្ឆិកា បានអនុម័តលើ ថវិកាសហ
ភាពអឺរ៉ុប (EU) ដំណាក់កាល២០២០ ។ ថវិការ EU ដំណាក់កាល ២០១៤-២០២០
ប្រហែល ៩៦០ពាន់លានអឺរ៉ូ គឺកាត់បន្ថយ៤០ពាន់លានអឺរ៉ូ ប្រៀបនឹងសំណើរនាំ
ចេញដំបូង។ ប្រធាន EU Herman Van Rompuy បាន វាយតម្លៃចំពោះការកាត់
បន្ថយចំណាយនេះថាជាថវិការជាក់ស្កែង១សម្រាប់ អឺរ៉ុប។ តាមគំរោង ប្រទេស
ជាសមាជីក EU ចំនួន២៨នឹងអនុម័តថវិការសហភាពដំណាក់កាល២០១៤-២០២០ នាប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ