មហាសន្និបាតកសិករអាស៊ីដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចីរភាពលើកទី៧

5 សីហា 2016 - 17:13:31

មហាសននបាតកសករអាសដើមបការអភវឌឍនជនបទចរភាពលើកទ៧ hinh 0
តំណាងចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតថតរួបអនុស្សាវរីយ៍

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី៥សីហានៅទីក្រុងហាណូយ សមាគមកសិករវៀតណាមបាន
រៀបចំមហាសន្និបាតកសិករអាស៊ីដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចីរភាពលើក ទី៧​ដោយ
ប្រធាន “ចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់អង្គការកសិកនានាចូលក្នុង កម្មវិធីវិនិយោគ
សាធារណសម្រាប់កសិកម្មចីរភាពដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ដល់ឆ្នាំ២០៣០”។
មហាសន្និបាតបានដាក់ចេញដំណោះស្រាយជាក់ស្តែងជា ច្រើន សំដៅរួមចំណែក
ជម្រុញការអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាពនៃផ្នែកកសិកម្ម ជនបទ របស់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់
អាស៊ីនិងបញ្ចូលសមាជិកថ្មី ដូចជា សមាគម កសិករវៀតណាម សមាគមកសិករនារី
ម្ចាស់ការឥណ្ឌា សម្ព័ន្ធសមាគម កសិករ Tajikistan និងបណ្តាញកសិករឡាវ។

       ថ្លែងមតិក្នុងមហាសន្និបាតនេះ ប្រធានមជ្ឈឹមសមាគមកសិករវៀតណាម លោក
 Lai Xuan Mon បានអះអាងថា សមាគមកសិករវៀតណាមនឹងអនុវត្ត ត្រឹមត្រូវរាល់ការ
សន្យានិងភារកិច្ចជាអង្គការសមាជិក បន្តអនុវត្តគោលដៅ​ដែលបានសមាគមកសិករ
អាស៊ីដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចីរភាពដាក់ចេញ៕

រនាត T’rung របស់ជនរួមជាតិភាគតិចនៅវៀតណាម

រនាត T’rung របស់ជនរួមជាតិភាគតិចនៅវៀតណាម

(VOVworld) – ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅ កាណាល់ផ្សាយជាភាសាបរទេស វិទ្យុ សម្លេងវៀតណាមទទួលបានសំបុត្រ និងទូរស័ព្ទចំនួន ២២៤ របស់មិត្តអ្នក ស្តាប់មកពីប្រទេសចំនួន​ ៤១ លើពិភព លោក។ ក្នុងនាទីប្រអបសំបុត្រមិត្តអ្នក ស្តាប់ពេលនេះ កម្មវិធីផ្សាយជាភាសា ខ្មែរសូមឧទ្ទេសនាមដល់អស់លោក អ្នកនាង រនាត​ T’rung តាមសំណើរ របស់មិត្តអ្នកស្តាប់ជប៉ុន លោក Ichikawa Momonosuke ដែលមានគោលបំណង ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឧបករណ៍ភ្លេងរបស់ ជនរួមជាតិភាគតិចនៅវៀតណាម​។

អានបន្ថែម