មហាសន្និបាតនៃសមាគមិត្តភាពវៀតណាម-កម្ពុជា

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១៥ខែមករានៅទីក្រុងហាយហ្វុង សមាគមមិត្តភាពវៀតណាម
-កម្ពុជាទីក្រុងហាយហ្វុងបានរៀបចំមហាសន្និបាតអាណាត្ត ២០១៦-២០២១។ នៅ
ក្នុងអាណត្តនេះ សមាគមមិត្តភាពវៀតណាម-កម្ពុជាទីក្រុងហាយហ្វុង បានបន្ត
ផ្តោតសំខាន់លើភារកិច្ចស្នូលមួយចំនួន ដូចជា ផ្តល់យោបល់ជូនមជ្ឈឹមសមាគម
និងទីក្រុង ឲ្យមានគោលនយោបាយជួយជនកម្ពុជានៅវៀតណាមដែលមានស្ថាន
ភាពលំបាក និងបន្តផ្តល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងបំពេញ
ការសិក្សានៅ សកលវិទ្យាល័យហាយហ្វុង ព្រមទាំងពង្រឹងនិងពង្រីកក្រុមសមា
ជិកនៃសមាគម ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ