មហាសន្និបាតសហជីពវៀតណាមលើកទី១២៖ រដ្ឋាភិបាលផ្ទៀងស្ដាប់យោបល់របស់សមាជិកសហជីពនិងអង្គការសហជីព

(VOVWORLD)