រ៉េខាងត្បូងនិងសាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េបានចុះហដ្ឋាលេខាជាផ្លូវការលើការព្រមព្រៀងអំពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលឧស្សាហកម្មរួម Kaesong

រ៉េខាងត្បូងនិងសាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េបានចុះហដ្ឋាលេខាជាផ្លូវការលើការព្រមព្រៀងអំពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលឧស្សាហកម្មរួម Kaesong - ảnh 1
កូរ៉េខាងត្បូងនិងសាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េបានចុះ ហដ្ឋាលេខាជាផ្លូវការលើការព្រមព្រៀងអំពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង មណ្ឌលឧស្សាហកម្មរួម Kaesong ។ (Image: Vietnam+)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៩ សីហា ក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យ ដឹងថា៖ កូរ៉េខាងត្បូងនិងសាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េបានចុះ ហដ្ឋាលេខា
ជាផ្លូវការលើការព្រមព្រៀងអំពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង មណ្ឌលឧស្សា
ហកម្មរួម Kaesong ។ តាមក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េខាងត្បូងថា៖ គណៈកម្មាធិការនេះ
នឹងទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពនៃមណ្ឌលឧស្សា ហកម្ម Kaesong។ ទន្ទឹម
នឹងនោះ គណៈកម្មាធិការពោលខាងលើនឹងដំណើរការ កិច្ចប្រជុំជាប្រចាំត្រីមាស និងកិច្ចប្រជុំដើមបំដូងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ២ កញ្ញា ខាងមុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ