រង្វាន់ទេសចរណ៍ចីរភាពអាស៊ានលើកទី ២

(VOVWORLD) - រង្វាន់ទេសចរណ៍ចីរភាពអាស៊ានលើកទី ២ (ASTA) (២០២០-២០២១) ដោយប្រធានបទ «ទេសចរណ៍វប្បធម៌និងចេតិកភណ្ឌ» គឺជាឱកាសដើម្បីសហគ្រាសដែលទទួលបានរង្វាន់ ត្រូវបានផ្សពផ្សាយលើគេហទំព័រ របស់អាស៊ាន(www.aseantourism.travel) ក៏ដូចជាគេហទំព័រទេសចរណ៍របស់ប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ដែរ។
រង្វាន់ទេសចរណ៍ចីរភាពអាស៊ានលើកទី ២  - ảnh 1 រង្វាន់ទេសចរណ៍ចីរភាពអាស៊ានលើកទី ២ ((រូបថត៖ VOV)

(VOVworld) – រង្វាន់ទេសចរណ៍ចីរភាពអាស៊ានលើកទី ២ (ASTA) (២០២០-២០២១) ដោយប្រធានបទ «ទេសចរណ៍វប្បធម៌និងចេតិកភណ្ឌ» គឺជាឱកាសដើម្បីសហគ្រាសដែលទទួលបានរង្វាន់ ត្រូវបានផ្សពផ្សាយលើគេហទំព័រ របស់អាស៊ាន(www.aseantourism.travel) ក៏ដូចជាគេហទំព័រទេសចរណ៍របស់ប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ដែរ។ ប្រការគួរឲ្យទាក់ទាញក្នុងរង្វាន់លើកនេះគឺ ប្រទេស អាស៊ី-អាគ្នេយ៍និមួយៗនឹងមានរង្វាន់ចំនួន ២ គឺ៖ រង្វាន់សំរាប់សហគ្រាសធ្វើអាជីវកម្មប្រភេទទេសរចណ៍នគរ និងរង្វាន់សំរាប់សហគ្រាសធ្វើអាជីវកម្មប្រភេទទេសចរណ៍ជនបទ សំដៅអះអាងថា៖ ទេសចរណ៍នគរអាចអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាពដូច ជាទេសចរណ៍ជនបទដែរ។ លទ្ធផលនឹងត្រូវបានប្រកាសនាដើមខែធ្នូរឆ្នាំ ២០១៩ ហើយពិធីប្រគល់រង្វាន់នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនាខែមករាឆ្នាំ ២០២០ នៅប៊្រុយណេក្នុងក្របខ័ណ្ឌវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ាន (ATF) ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ