រដ្ឋាភិបាលពិភាគ្សាអំពីដំណោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឆ្នាំ២០១៧

រដ្ឋាភិបាលពិភាគ្សាអំពីដំណោះស្រាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឆ្នាំ២០១៧ - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំខែវិច្ឆិកា

(VOVworld)-បន្តកិច្ចប្រជុំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំខែវិច្ឆិកា នាថ្ងៃទី២៩វិច្ឆិកា ក្រោមការដឹកនាំ
របស់នាយករដ្ឋមន្រ្តី អង្គប្រជុំបានពិភាគ្សាអំពីទិសដៅមួយចំនួនក្នុងការកសាងសេចក្តី
សម្រេចចិត្តមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាល ស្តីអំពីដំណោះស្រាយចាំបាច់ក្នុងការបញ្ជាណែ
 នាំអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងគម្រោងថវិការរដ្ឋឆ្នាំ២០១៧។ ការពិ
ភាគ្សាមុនកាលកំណត់នូវដំណោះស្រាយសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧បានអនុវត្តតាមអនុសាសន៍
របស់ នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល សំដៅម្ចាស់ការអនុវត្តរាល់ភារកិច្ចដែលបានដាក់ចេញ
ពីដើមឆ្នាំ២០១៦មក។

        ក៏នាព្រឹកថ្ងៃដដែល សមាជិករដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់មតិលើរបាយការណ៍របស់ក្រ
សួងមហាផ្ទៃ ស្តីពីខ្លឹមសាជាសារវ័ន្តមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមជ្ឈឹម
លើកទី៤នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សនីតិកាលទី១២ស្តីពីការពង្រឹងកសាង បក្ស
ច្រានថយក្រោយការធ្លាក់ចុះសតិអារម្មណ៍នយោបាយនិងការប្រែប្រួលអវិជ្ជមាន
ផ្ទៃក្នុង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ