រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ទើបនឹងចេញផ្សាយអនុក្រិត អំពីការធ្វើ​វិសោធនកម្ម បំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួន នៃបណ្ដាអនុក្រិតអំពីវិស័យ​ជលផល

រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ទើបនឹងចេញផ្សាយអនុក្រិត អំពីការធ្វើ​វិសោធនកម្ម  បំពេញ
បន្ថែម មាត្រាមួយចំនួន នៃបណ្ដាអនុក្រិតអំពីវិស័យ​ជលផល ក្នុងនោះមាន ការធ្វើ វិសោធនកម្ម បំពេញបន្ថែមការកំណត់អំពី​ការបែងចែកតំបន់ធ្វើអាជីវកម្មជលផល។ អនុក្រិតដែលបានធ្វើវិសោធន​កម្ម បំពេញបន្ថែមនេះ  ត្រូវបានអនុវត្តចំពោះ បណ្ដា
តំបន់ មានកោះ គណះកម្មាធិការ​ប្រជាជនខេត្តផ្អែកទៅលើការចាំបាច់  និងលក្ខណះ
ជាក់ស្ដែង របស់កោះ​និមួយៗ ដើម្បីកំណត់តំបន់ឆ្នេសមុទ្ររបស់កោះនោះ។ ទន្ទឹមនឹង
នោះ ​បណ្ដាអង្គការ បុគ្គល ដែលធ្វើអាជីវកម្មជលផលនៅលើសមុទ្រវៀតណាម  ក្រៅពីការដែលត្រូវបំពេញនូវបណ្ដាលក្ខណះតាមការកំណត់ជាធរមាន  ​និងបន្ថែម ការកំណត់ គឺត្រូវមានសៀវភៅសមាជិកនាវានេសាទត្រី និង​លិខិតបញ្ជាក់ជំនាញ របស់សមាជិកនាវានេសាទត្រី។ ចំពោះបណ្ដាអង្គការ បុគ្គលនាំនាវានេសាទត្រី មកធ្វើអាជីវកម្មនៅដំបន់សមុទ្ររបស់វៀតណាម ឬនៅដំបន់​ដែនដីផ្សេងៗទៀត  ត្រូវបំពេញបណ្ដាលក្ខណះចាំបាច់ចំពោះនាវានេសាទត្រី ចំពោះសមាជីកនាវា 
បុគ្គលិកនៅនាវា និងមានបណ្ដាលក្ខណះដូចជា៖ មានកិច្ចសន្យាធ្វើអាជិវកម្ម 
សមាជិកនាវាត្រូវ​មានលិខិតឆ្លងដែន…។ល។ 

រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ទើបនឹងចេញផ្សាយអនុក្រិត អំពីការធ្វើ​វិសោធនកម្ម បំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួន នៃបណ្ដាអនុក្រិតអំពីវិស័យ​ជលផល - ảnh 1
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ទើបនឹងចេញផ្សាយអនុក្រិត អំពីការធ្វើ​វិសោធនកម្ម បំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួន នៃបណ្ដាអនុក្រិតអំពីវិស័យ​ជលផល(http://tintuc.vnn.vn)


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ