រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនុញ្ញាត្តិឲ្យអ្នកត្រូវហាមឃាត់ចូលក្នុងប្រទេសសុំឲ្យផ្ដល់ទិដ្ឋាការឡើងវិញ

(VOVWORLD) - រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងអនុញ្ញាត្តិឲ្យពលរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីស្លាមដែល ត្រូវហាមឃាត់ចូលក្នុងប្រទេសតាមក្រិត្យរបស់ប្រធានា ធិបតីលោក Donald Trump នោះ បានសុំឲ្យផ្ដល់ទិដ្ឋាការឡើងវិញ។

  (VOVworld) - រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងអនុញ្ញាត្តិឲ្យពលរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីស្លាមដែល ត្រូវហាមឃាត់ចូលក្នុងប្រទេសតាមក្រិត្យរបស់ប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump នោះ បានសុំឲ្យផ្ដល់ទិដ្ឋាការឡើងវិញ។ តាមកិច្ចព្រមព្រៀងគតិយុត្តនាថ្ងៃ ទី៣១ សីហា នៅតុលាការសហព័ន្ធមួយនៅទីក្រុង ញូយ៉ក់ថា រដ្ឋាភិបាលនឹងទាក់ ទងជាមួយបុគ្គលទាំងអស់ដែលត្រូវហាមឃាត់ចូលក្នុងប្រទេសតាមក្រិត្យរបស់ ប្រធានាធិបតីលោក Trump ចុះហត្ថលេខាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី២៧ មករា កន្លងទៅ ដើម្បីជូនដំណឹងអំពីការដែលពួកគេអាចសុំឲ្យផ្ដល់ទិដ្ឋាការឡើងវិញ ក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកក្នុងរយៈពេល៣ខែ៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ