រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនប្រកាសការផ្ដើមគំនិតបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការការពារជាតិជប៉ុន-អាស៊ាន

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនប្រកាសការផ្ដើមគំនិតបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការការពារជាតិជប៉ុន-អាស៊ាន - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃសន្និសីទចង្អៀតរដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិអាស៊ាន-ជប៉ុន

(VOVworld) - រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនលោកស្រី Tomomi Inada បាន
ឯកភាពជាមួយសមភាគីអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើការជំរុញនិងធ្វើឲ្យស៊ីជំរៅថែមទៀតនូវ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិជប៉ុន-អាស៊ាន ហើយស្នើឲ្យជប៉ុនចូលរួមធ្វើសម
យុទ្ធរួមនៅតំបន់ក៏ដូចជាផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍និងបច្ចេកវិទ្យាការពារជាតិផងដែរ។នៅ
សន្និសីទចង្អៀតរដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិអាស៊ាននិងសន្និសីទមិនផ្លូវការរដ្ឋមន្រ្តីការពារ
ជាតិអាស៊ាន-ជប៉ុន នាថ្ងៃទី១៦ វិច្ឆិកា នៅរដ្ឋធានីវៀងច័ន្ទ ប្រទេសឡាវ ភាគីទាំងពីរ
បានពិភាគ្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការការពារជាតិជប៉ុន-អាស៊ាន ហើយនាំចេញ
“ទស្សនៈវិស័យវៀងច័ន្ទ” របស់ជប៉ុន។ការផ្ដើមគំនិតនេះត្រូវបានរដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិ
ប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ស្វាគមន៍ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ