រដ្ឋសភាបោះឆ្នោតអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចិត្តស្តីពីផែនការហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេល៥ឆ្នាំ

(VOVworld)- យោងតាមកម្មវិធីការងារនៅកិច្ចប្រជុំលើកទី២រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិ
​កាលទី១៤នោះ នាព្រឹកថ្ងៃទី៩វិច្ឆិកា អង្គប្រជុំបានផ្ទៀងស្តាប់នូវរបាយការណ៍ស្តីពី
 គម្រោងច្បាប់រៀបចំផែនការ បោះឆ្នោតអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីផែនការ
ហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេល៥ឆ្នាំនិងពិភាគ្សាតាមក្រុមអំពីគម្រោងច្បាប់ជួយឧបត្ថម្ភសហ
គ្រាស ធុនតូចនិងមធ្យមជាដើម។

        ក៏នាព្រឹកថ្ងៃដដែល អង្គប្រជុំបានផ្ទៀងស្តាប់នូវ របាយការណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់លើ
សេច ក្តីព្រាងស្តីពីការអនុវត្តជាពិសោធន៍ការផ្តល់ទិដ្ឋាការអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ជន
បរទេសចូលវៀតណាម។ បន្ទាប់មក អង្គប្រជុំក៏បានផ្ទៀងស្តាប់នូវរបាយការ ណ៍
ផ្ទៀងផ្ទាត់លើគម្រោងច្បាប់មួយចំនួនទៀត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ