រដ្ឋសភាបានពិភាក្សានៅសាលប្រជុំ​អំពីការបិទបញ្ជីគណនីថវិការដ្ឋឆ្នាំ​២០១០

រដ្ឋសភាបានពិភាក្សានៅសាលប្រជុំ​អំពីការបិទបញ្ជីគណនីថវិការដ្ឋឆ្នាំ​២០១០ - ảnh 1
រដ្ឋសភាបានពិភាក្សានៅសាលប្រជុំអំពីការបិទបញ្ជី គណនីថវិការរដ្ឋឆ្នាំ២០១០ (internet)

Vovworld - ព្រឹកថ្ងៃទី​​១១​មិថុនា ក្រោមអធិបតីភាពរបស់អនុប្រធានរដ្ឋសភា Nguyen
Thi Kim Ngan​​ រដ្ឋសភាបានពិភាក្សានៅសាលប្រជុំ​អំពីការបិទបញ្ជីគណនីថវិការរដ្ឋឆ្នាំ​
២០១០។​ក្នុងឆ្នាំ​២០១០គំរោងចំណូលថវិការរដ្ឋទទួលបាន​៤៦០០០០ពាន់លានដុង​ ការបិទបញ្ជីគណនីគឺ​ជាង​៥៨៨០០០ពាន់លានដុង។​គំរោងចំណាយថវិការរដ្ឋគឺ​ជាង​៥៨០០០០ពាន់លានដុង​ការបិទបញ្ជីគណនីគឺ​ជិត៦៥០០០០ពាន់លានដុងមតិជាច្រើន ស្នើបន្ថែមថវិការរដ្ឋដល់វិស័យវិទ្យាសាស្រ្ត​បច្ចេកវិជ្ជា។​លោក   Bui Duc Thuan សមាជិក
សភាខែត្រLai Chau ចាត់ទុកថា៖​

“ខ្ញុំឯកភាពនឹងរបាយការណ៏របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងរបាយការណ៏ពិនិត្យមើលរបស់គណះ
កម្មាការហិរញ្ញវត្ថុថវិការអំពីការបិទបញ្ជីគណនីថវិការរដ្ឋឆ្នាំ​២០១០។ របាយការណ៏របស់
រដ្ឋាភិបាល​អំពីការបិទបញ្ជីគណនីថវិការរដ្ឋឆ្នាំ​២០១០​បានរួមបញ្ចូលពីថវិការនៃខែត្រ​ទី
ក្រុងចំនួន​៦៣  ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនថ្នាក់ខែត្រផ្តល់សច្ចាប័ន្ធ​  ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ
ពិនិត្តមើល​ នឹងបានសវនកម្មរដ្ឋធ្វើសវនកម្ម​​​។​ដូច្នេះរបាយការណ៏របស់រដ្ឋាភិបាល​ ដែល
ដាក់ជូនរដ្ឋសភាអំពីការបិទបញ្ជីគណនីថវិការរដ្ឋឆ្នាំ​២០១០​  មានគ្រប់ លក្ខណះ ចាំបាច់ តាមសេចក្តីកំណត់”។

          ពេលរសៀល​រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្ទុកបំរុងជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ព័ត៌មានទាក់ទិន
ផ្សេងៗ