រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាតាមក្រុមស្ដីពីគំរោងច្បាប់ប្រាក់បង់ថ្លៃសេវ៉ា

រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាតាមក្រុមស្ដីពីគំរោងច្បាប់ប្រាក់បង់ថ្លៃសេវ៉ា - ảnh 1
រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាតាមក្រុមស្ដីពីគំរោងច្បាប់ប្រាក់បង់ថ្លៃសេវ៉ា (VOV)

        Vovworld-បន្តរបៀបវារៈនៃសម័យប្រជុំលើកទី៩រដ្ឋសភាវៀតណាម​នីតិកាល
​ទី១៣ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ឧសភា រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាតាមក្រុមស្ដីពីគំរោង​ច្បាប់បង់
ថ្លៃសេវ៉ា។

        បណ្ដាសមាជិកសភាបានចាត់ទុកថា បញ្ជីឈ្មោះប្រាក់បង់ថ្លៃសេវ៉ាមិនសម
ស្របជា​មួយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប្រាក់បង់ថ្លៃសេវ៉ាមួយចំនួនបានផ្ទេរទៅយន្តការ
សេវ៉ាកម្ម ប្រាក់​បង់ថ្លៃសេវ៉ាមួយចំនួនត្រូវបានលប់ចោលដើម្បីសមស្របនឹងស្ថាន
ភាពថ្មីកាត់បន្ថយសំណុំបែបបទរដ្ឋបាលនិងចំណាយរដ្ឋបាល។ យន្តការគ្រប់គ្រង
ខ្ទង់ប្រមូលពីប្រាក់បង់ថ្លៃសេវ៉ា​ខ្វះ​ឯកភាព ខ្ទង់ប្រមូលចំណាយប្រាក់បង់ថ្លៃសេវ៉ា
មិនទាន់ធានាត្រូវតាមការកំណត់នៃ​ច្បាប់ជាដើម។ ការអនុវត្តយន្តការទីផ្សារអំពី
ប្រាក់បង់ថ្លៃសេវ៉ាមួយចំនួនមានចរិតលក្ខណៈ​សេវាកម្មនៅយឺតយាវ មិនទាន់ធានា
តាមគោលមាគ៌ា បណ្ដាសមាជិកសភា​បាន​ស្នើររដ្ឋសភាត្រូវកំណត់លំអិតជាងទៀត
អំពីបញ្ជីឈ្មោះប្រាក់បង់ថ្លៃសេវ៉ាបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រមូលបង់
និងប្រើប្រាស់ប្រាក់បង់ថ្លៃសេវ៉ា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ