រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាអំពីគំរោងច្បាប់រដ្ឋប្បវេនី(វិសោធនកម្ម)

រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាអំពីគំរោងច្បាប់រដ្ឋប្បវេនី(វិសោធនកម្ម) - ảnh 1
រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាអំពីគំរោងច្បាប់រដ្ឋប្បវេនី(វិសោធនកម្ម) (VOV)

        Vovworld-នាព្រឹកថ្ងៃទី១០មិថុនា តាមរបៀបវារៈនៃសម័យប្រជុំលើកទី៩​រដ្ឋសភា
វៀតណាមនីតិកាលទី១៣ បានពិភាគ្សាអំពីគំរោងច្បាប់រដ្ឋប្បវេនី​(វិសោធនកម្ម)។
ក្រមច្បាប់នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាក្រមច្បាប់សំខាន់ក្នុងប្រព័ន្ធ​ឯកសារ​ច្បាប់ ប្រមូល
ផ្ដុំកែលំអរជ្រុងជ្រោយទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនដែលទាក់​ទិនដល់ជីវភាពរស់នៅ
ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននិងអង្គភាពអាជីវកម្ម។ នៅសម័យ​ពិភាគ្សានេះបណ្ដាតំណាង
បានចាត់ទុកថា ការធ្វើវិសោធនកម្មក្រមច្បាប់រដ្ឋប្បវេនី​ជាប្រការចាំបាច់ក្នុងស្ថានភាព
បច្ចុប្បន្ន សំដៅឆ្លើយតបនឹងសំណូមពរអំពីការ​ទទួលស្គាល់គោរពការពារនិងធានា
សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិពលរដ្ឋសុក្រិដ្ឋរបបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតាមទិសដៅសង្គមនិយមនិង
សមាហរណកម្ម។ តំណាងមួយចំនួន​បាន​ស្នើរ​គណៈកម្មការតាក់តែងស្រាវជ្រាវដើម្បី
ការកំណត់មួយចំនួនក្នុងគំរោងច្បាប់​រដ្ឋប្បវេនីសមស្របនឹងក្រមច្បាប់បណ្ដឹងតវ៉ា
រដ្ឋប្បវេនីសមស្របនឹងការកំណត់នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ២០១៣៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ