រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាអំពីពង្រាងថវិការរដ្ឋឆ្នាំ២០១៣


រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាអំពីពង្រាងថវិការរដ្ឋឆ្នាំ២០១៣ - ảnh 1
រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាអំពីពង្រាងថវិការរដ្ឋឆ្នាំ២០១៣ (VOV)

        Vovworld-ពិភាគ្សាអំពីការអនុវត្តពង្រាងថវិការរដ្ឋឆ្នាំ២០១៣ ពង្រាងថវិកា​រ​
រដ្ឋ​និងវិធានការបែងចែកថវិការមជ្ឈឹមឆ្នាំ២០១៤ បណ្ដាសមាជិកសមាជិការសភា​
សុទ្ធតែ​បានឯកភាពជាមួយរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាដំណោះ​
ស្រាយ​អនុវត្តប្រមូលចំណាយថវិការរដ្ឋឆ្នាំ២០១៣ ពង្រាងឆ្នាំ២០១៤។ សមាជិក​
សភាមណ្ឌល Binh Dinh លោក Nguyen Huu Duc បានលើកមតិថា៖

        “គ្រប់គ្រងថវិការរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន យកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើនជាងដល់ផ្នែក​ប្រមូលក្នុងប្រទេសក្នុងលក្ខណសេដ្ឋកិច្ចជួបការលំបាក។ បទពិសោធន៍បានស​
ឲ្យ​ឃើញថា ក្នុងពេលដែលថវិការរដ្ឋជួបការលំបាកនោះការរៀបចំរបនាសម្ព័ន្ធ
ប្រមូល​ចំណាយថវិការរដ្ឋត្រូវបានដាក់ឡើងជួរមុខ។ ចំពោះការចំណាយថវិការ
រដ្ឋនោះ​ទិស​រួម​គឺរៀបចំឡើងវិញធានាចំណាយឲ្យផលប្រយោជន៍សង្គម ធានា
សុខុមាល​ភាពសង្គមនិងមនុស្ស។”

        ដំណាងភាគច្រើនក៏បានឯកភាពជាមួយសំណើររបស់រដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយ
បន្ថែមប័ណ្ណជាតិរដ្ឋាភិបាលមានតំលៃ១៧០លានលានដុងដំណាក់កាល២០១៤-
២០១៦និងវិធានការបែងចែកទុនប័ណ្ណជាតិ។ លោក Cao Sy Kiem សមាជិកសភា​
មណ្ឌល Thai Binh បានចាត់ទុកថា៖

         “អំពីប័ណ្ណជាតិ យើងខ្ញុំយល់ព្រមបណ្ដាខ្លឹមសារដែលរដ្ឋាភិបាលលើក​ឡើង​នោះគឺប្រមូលផ្ដុំទៅក្នុងដំបន់ព្រៃភ្នំ កន្លែងលំបាក។ ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំស្នើរថា ត្រូវ​
វិនិយោគ​ទុនប័ណ្ណជាតិទៅក្នុងមណ្ឌលវិស័យដែលអាចពង្រីកប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗ មានកំលាំងរីករាលដាលដ៏ធំធេងដូចជាបញ្ហាកសាងជនបទ​សុខាភិបាល​ទឹកស្អាត​
ជាដើម៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ