រដ្ឋសភាបារាំងអនុម័តលើ PCA វៀតណាម-EU

រដ្ឋសភាបារាំងអនុម័តលើ PCA វៀតណាម-EU - ảnh 1
រដ្ឋសភាបារាំងអនុម័តលើ PCA វៀតណាម-EU

(VOV)_នាថ្ងៃទី១៧មិនា រដ្ឋសភាបារាំងបានអនុម័តទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង​ដៃ
គូនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យវៀតណាម-EU ។ កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះត្រូវ
បានរដ្ឋសភាបារាំងអនុម័ត ដោយមានការឯកភាពខ្ពស់។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាជំ
ហានចាប់ផ្តើមសំខាន់ ចំពោះទំនាក់ទំនងវៀតណាម- EU និយាយរួម​ និងវៀតណាម
-បារាំងនិយាយដោយឡែក បន្តអភិវឌ្ឍន៍សកម្មនិងនិរន្តរភាពថែម​ទៀត។​វាយតំលៃ
អំពីអត្ថន័យរបស់ប្រការនេះ សមាជិកសភា Pascal Deguilhem ប្រធានក្រុមសមាជិក
សភាមិត្តភាពបារាំង-វៀតណាម បានចាត់ទុកថា៖

        “ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើរតួនាទិដ៏សែនសំខាន់ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងរវាង​ប្រ
ទេសទាំងពីរ ក៏ដូចជាវៀតណាមនិង EU។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជំរុញ​កិច្ចសហ
ប្រតិបត្តិការ​ក្នុងវិស័យជាច្រើន​៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ