រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្មស្ដីអំពីស្ថាប័នតំណាងនៅឯបរទេស

(VOVWORLD) -បន្តរបៀបវារះ រដ្ឋសភាបានពិផាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម បំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្ថាប័នតំណាងសាធារណះរដ្ឋ សង្គមនិយម វៀតណាមនៅឯបរទេស។
រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្មស្ដីអំពីស្ថាប័នតំណាងនៅឯបរទេស - ảnh 1រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្មស្ដីអំពីស្ថាប័នតំណាងនៅឯបរទេស 

បន្តរបៀបវារះ រដ្ឋសភាបានពិផាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្ម បំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្ថាប័នតំណាងសាធារណះរដ្ឋ សង្គមនិយមវៀតណាមនៅឯបរទេស។

          តាមរយៈការពិភាក្សា បណ្ដាសមាជិកសភាបានចាត់ទុកថា៖ត្រូវធ្វើវិសោធនកម្ម បំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួន នៃច្បាប់ដើម្បីធ្វើបែបបទភាវូបនីយកម្មគោលការណ៍ គោលមាគា៍របស់បក្ស  ក៏ដូចជាអនុវត្តការកំណត់ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ២០១៣ បំពេញល្អភារកិច្ចថ្មីៗរបស់ប្រទេសជាតិ សមស្របជាមួយតួនាទី ឋានះរបស់ស្ថាប័នតំណាងក្នុងកិច្ចការបរទេសនាបច្ចុប្បន្ន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ