រដ្ឋសភាពិភាគ្សាលើគម្រោងច្បាប់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស

(VOVworld)-ក្នុងការពិភាគ្សាលើគម្រោងច្បាប់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសនាព្រឹកថ្ងៃ
ទី៧វិច្ឆិកានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី២រដ្ឋាភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤នោះ អង្គប្រជុំបាន
ចាត់ទុកថា ការផ្សព្វផ្សាយគម្រោងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មក្រៅបរទេសនឹងរួមចំណែកជម្រុញ
ដំណើការធ្វើសមាហរណកម្មឲ្យបានស៊ីជម្រៅថែមទៀតចូលក្នុងខឿនសេដ្ឋកិច្ចពិភព
លោក។​លោកស្រី Mai Thi Anh Tuyet សមាជិកាមណ្ឌល An Giang ផ្តល់មតិថា៖

        “ចំពោះបញ្ហាកូតាវិញ ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញលើការកំណត់ចំពោះក្រុមមុខទំនិញ
 ដែលបានប្រទេសមួយចំនួនអនុវត្ត ដូចជាប្រភេទទំនិញត្រូវដាក់កំហិតនាំចូល ដើម្បី
ការពារផលិតកម្មក្នុងស្រុក។​តាមនោះ គម្រោងច្បាប់ត្រូវពិនិត្យនិងកំណត់ឲ្យបានម៉ត់
 ចត់សំដៅឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែង”

        នាពេលរសៀល រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាលើគម្រោងច្បាប់គ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់អាវុធ
 គ្រឿងផ្ទុះ ព្រមទាំងអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម
 ឆ្នាំ២០១៧៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ