រដ្ឋសភាពិភាគ្សាអំពីគម្រោងច្បាប់រៀបចំផែនការ

(VOVworld)-បន្តរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី២ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤
នាថ្ងៃទី២១វិច្ឆិកា រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាលើខ្លឹមសាមួយចំនួនដែលកំពុងមានការខ្វែង
 គំនិតនៃគម្រោងច្បាប់រៀបចំផែនការ។នៅសម័យប្រជុំនេះ​សមាជិក សមាជិកាសភា
 សុទ្ធតែបានអះអាងលើភាពចាំបាច់ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់រៀបចំផែនការ សំដៅជំនះពុះពារ
 រាល់គំហិត ភាពអន់ខ្សោយក្នុងការងាររៀបចំផែនការនាពេលកន្លងទៅ។​ការងាររៀបចំ
ផែនការ ជាការអនុវត្តជាក់ស្តែងគោលនយោបាយរបស់បក្សនិងរដ្ឋស្តីពីទិសដៅអភិវឌ្ឍ
 របស់ប្រទេសជាតិ បង្កើតការស្រុះចិត្តគំនិតក្នុងការដឹកនាំពីមជ្ឈឹមរហូតដល់តំបន់ ព្រម
 ទាំងបញ្ជាក់ទាំងខ្លឹមសារនៃការរៀបចំផែនការនិងគ្រប់គ្រងការរៀបចំផែនការផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ