រដ្ឋសភាវៀតណាមផ្ដល់មតិអំពីគំរោងច្បាប់បណ្ដឹងតវ៉ាព្រហ្មទណ្ឌ(វិសោធនកម្ម)

រដ្ឋសភាវៀតណាមផ្ដល់មតិអំពីគំរោងច្បាប់បណ្ដឹងតវ៉ាព្រហ្មទណ្ឌ(វិសោធនកម្ម) - ảnh 1
សមាជិកសភាផ្ដល់មតិអំពីគំរោងច្បាប់បណ្ដឹងតវ៉ាព្រហ្មួទ័ណ្ឌ

(VOVworld) - នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ឧសភា រដ្ឋសភាវៀតណាមបានបន្តសម័យប្រជុំដោយ
ផ្ទៀងស្ដាប់របាយការណ៍ពិនិត្យនូវគំរោងច្បាប់ចាត់តាំងស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតព្រហ្មទ័ណ្ឌ ពិភាគ្សាអំពីកម្មវិធីកសាងច្បាប់ និតិបញ្ញាត្តិរបស់រដ្ឋសភាក្នុងឆ្នាំ២០១៦ព្រមទាំងផ្ដល់
មតិអំពីច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសង្គមឆ្នាំ២០១៤។សមាជិកសភាភាគច្រើនបានស្នើរឲ្យរដ្ឋ
សភាចេញសេចក្ដីសំរេចចិត្តដែលអនុញ្ញាត្តិឲ្យពលករក្រោយ១ឆ្នាំឈប់ពីការងារមាន
សិទ្ធិជ្រើសរើសទទួលធានារ៉ាប់រងសង្គម១ដងឬរក្សាពេលវេលាបង់ធានារ៉ាប់រង
ដើម្បីទទួលប្រាក់ចូលនិវត្តន៍។ពេលពិភាគ្សាអំពីកម្មវិធី កសាងច្បាប់ នីតិបញ្ញាត្តិ សមាជិកសភាជាច្រើនបានថ្លែងថា ការបង្កើតនិងអនុវត្ត កម្មវិធីកសាងច្បាប់ នីតិ
បញ្ញាត្តិរបស់រដ្ឋសភានៅតែមានកំហិតហើយគុណភាពនៃ គំរោងច្បាប់មួយចំនួន
មិនទាន់ខ្ពស់នៅឡើយ។
នារសៀលថ្ងៃដដែល រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាអំពីគំរោងច្បាប់បណ្ដឹងតវ៉ាព្រហ្មទ័ណ្ឌ
(វិសោធនកម្ម)៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ