រដ្ឋសភាវៀតណាមផ្ទៀងស្តាប់និងរាយការណ៍ពិនិត្យមើលគំរោងច្បាប់ជលផល (វិសោធកម្ម)

(VOVWORLD) - បន្តកម្មវិធីសម័យប្រជុំលើកទី ៣ នាព្រឹកថ្ងៃទី ៦ មិថុនា រដ្ឋសភាវៀតណាមបានផ្ទៀងស្តាប់នឹងងរាយការណ៍ពិនិត្យមើលគំរោងការណ៍ច្បាប់ជលផល (វិសោធន កម្ម)។ 
រដ្ឋសភាវៀតណាមផ្ទៀងស្តាប់និងរាយការណ៍ពិនិត្យមើលគំរោងច្បាប់ជលផល (វិសោធកម្ម)  - ảnh 1 រដ្ឋសភាវៀតណាមផ្ទៀងស្តាប់និងរាយការណ៍ពិនិត្យមើលគំរោងច្បាប់ជលផល (វិសោធកម្ម) 

(VOVworld) - បន្តកម្មវិធីសម័យប្រជុំលើកទី ៣ នាព្រឹកថ្ងៃទី ៦ មិថុនា រដ្ឋសភាវៀតណាមបានផ្ទៀងស្តាប់នឹងងរាយការណ៍ពិនិត្យមើលគំរោងការណ៍ច្បាប់ជលផល (វិសោធន កម្ម)។ ស្តីអំពីបញ្ហានេះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិង បរិស្ថានរដ្ឋសភា លោក Phan Xuan Dung បានឲ្យដឹង ថា៖

        «គណៈកម្មាធិការវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងបរិស្ថានបានឯកភាពជាមួយ ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីក្នុងការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតិធ្វើអាជីវកម្មជលផល ហើយឯកភាព ថា៖ ការធ្វើអាជីវកម្មជលផលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកូតាដើម្បីការកកើតឡើង វិញប្រភពជលផលប្រកបដោយសមស្របនិងនិរន្តរភាព។ សុពល ភាពរបស់លិខិតនេះអូសបន្លាយក្នុងរយៈពេល ៦០ ខែ ដូចការកំណត់ក្នុងគំរោង ច្បាប់គឺសមស្របនឹងតម្រូវការកែទម្រង់រដ្ឋបាលនាបច្ចុប្បន្ន៕ »

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ