រដ្ឋសភាវៀតណាមពិភាក្សាអំពីពង្រាងក្រមច្បាប់បណ្ដឹងតវ៉ារដ្ឋបប្បវេនីនិងពង្រាងច្បាប់ស្តីពីពេទ្យសត្វ


រដ្ឋសភាវៀតណាមពិភាក្សាអំពីពង្រាងក្រមច្បាប់បណ្ដឹងតវ៉ារដ្ឋបប្បវេនីនិងពង្រាងច្បាប់ស្តីពីពេទ្យសត្វ - ảnh 1
រដ្ឋសភាវៀតណាមពិភាក្សាអំពីពង្រាងក្រមច្បាប់បណ្ដឹងតវ៉ារដ្ឋបប្បវេនីនិងពង្រាងច្បាប់ស្តីពីពេទ្យសត្វ (Image: VOV)

(VOVworld) – នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ សមាជិកសមាជិការ សភាបានពិភាក្សាតាមក្រុមៗស្តីអំពីពង្រាងក្រមច្បាប់បណ្តឹងតវ៉ារដ្ឋបប្បវេនី
(វិសោធនកម្ម)។ ក្នុងនោះ សមាជិកសមាជិការសភាបានចាត់ទុកថា៖ ត្រូវលើក
កំពស់គុណភាពជំនុំជំះធ្វើច្បាស់លាស់លក្ខ័ណ្ឌបណ្តឹងតវ៉ាដើម្បីការពារសិទ្ធិនិង
ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ លោក Le Trong Sang សមាជិក
សភាមណ្ឌលហូជីមិញ (ភាគ ខាងត្បូងវៀតណាម) បានផ្តល់មតិថា៖

“ខ្ញុំសើ្នរឲ្យមានកម្មវិធីដោយឡែកដោយអំពីបញ្ហាបណ្តឹងតវ៉ាលើវិស័យពលកម្ម។
ដោយសារ ទំនាក់ទំនងរដ្ឋប្បវេនីនិងទំនាក់ទំនងពលកម្មខុសពីគ្នា។ ប្រការនេះ
ក៏ធានា​ផល ប្រយោជន៍របស់ពលករនិងជៀសវាងស្ថានភាពកូដកម្ម។”

នារសៀលថ្ងៃដ៏ដែល សមាជិកសមាជិការសភាបានពិភាក្សាអំពីពង្រាងច្បាប់
ពេទ្យសត្វ ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ