រដ្ឋសភាវៀតណាមអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីផែនការហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេល៥ឆ្នាំ

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី៩វិច្ឆិកា ដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើននោះ
រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤ ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី២បានអនុម័តជាឯកឆ័ន្ទ
នូវសេច ក្តីសម្រេចចិត្តនៃផែនការហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេល៥ឆ្នាំដំណាក់កាល២០១៦-
២០២០។គោល ដៅសំខាន់នៃផែនការនេះ គឺខំប្រឹងប្រែងសម្រេចឲ្យបានប្រាក់
ចំណូលរដ្ឋក្នុងដំណាក់កាល ២០១៦-២០២០ទាំងមូលគឺជាង៦.៨ពាន់ពាន់លាន
ដុង កើន១,៦៥ដងបើប្រៀបធៀប នឹងដំណាក់កាលមុននេះ៥ឆ្នាំ។

        ស្តីពីដំណោះស្រាយធានាសុវត្ថិភាពបំណុលសាធារណៈ សេចក្តីសម្រេចនេះ
បាន លើកច្បាស់ថា ចាំបាច់ត្រូវត្រួតពិនិត្យឲ្យបានតឹងរឹងលើកម្រិតបំណុលសាធា
រណៈ ក្នុង ដែន ដែលបានប្បញ្ញត្តិ។​មិនប្រើប្រាស់ថវិការរដ្ឋដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ
សហគ្រាសរដ្ឋឡើងវិញ ។ ខ្ទង់ប្រាក់កម្ចីថ្មីប្រើនៅពេលបានធ្វើការវាយតម្លៃពេញ
លេញនូវឥទ្ធិពលទៅលើទ្រង់ទ្រាយបំណុលសាធារណៈ​និងលទ្ធភាពសងបំណុល
រយៈពេលមធ្យម។ ក៏នាព្រឹកថ្ងៃដដែល រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សាលើគម្រោងច្បាប់រៀបចំ
 ផែនការ ច្បាប់ជួយឧបត្ថម្ភសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ