រដ្ឋសភាហក្រិកបោះឆ្នោតអនុម័តលើការព្រមព្រៀងទទួលការជួយសង្គ្រោះ ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងមូលនិធិរូបីយវត្ថុអន្តជាតិ។

(VOVWORLD)-ថ្ងៃទី១២កុម្ភះរដ្ឋសភាក្រិកបោះឆ្នោតអនុម័ត
លើការព្រមព្រៀងទទួលជំនួយពីសហភាពអឺរ៉ុបនិង
មូលនិធិរូបីយវត្ថុអន្តជាតិ។កញ្ចប់ជំនួយនេះអាចជួយឲ្យ
ប្រទេសនេះរួចផុតពីវធនក្ស័យសាធារណះនាថ្ងៃទី២០មិនាខាង
មុខប្រសិនបើរដ្ឋសភាក្រិកមិនបោះឆ្នោតអនុម័តលើការព្រម
ព្រៀងប្រទេសនេះនិងបន្តប្រឈមមុខនឹងធនក្ស័យបុននោះ
ប្រជាជនក្រិករាប់ពាន់នាកបានដំណើរការបាតុកម្មដើម្បី
ប្រឆាំងជំទាសការព្រមព្រៀងទទួលជំនួយនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ