រដ្ឋសភាអនុម័តលើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តបែងចែកថវិការដ្ឋឆ្នាំ២០១៧

រដ្ឋសភាអនុម័តលើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តបែងចែកថវិការដ្ឋឆ្នាំ២០១៧ - ảnh 1
រដ្ឋសភាអនុម័តលើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តបែងចែកថវិការដ្ឋឆ្នាំ២០១៧

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤វិច្ឆិកា នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទិ២ រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៤ បណ្ដាអង្គសន្និសីទបានអនុម័តទៅលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីអំពីការបែង
ចែកថវិការដ្ឋ ឆ្នាំ ២០១៧។ តាមនោះ ​ចំណូលសរុបមានតុល្យភាព​​ថវិការដ្ឋគឺ ជិត ៧៣០ លានលានដុង និង​ចំណាយសរុបតុល្យភាព​​ថវិការដ្ឋ​ គឺជាង៩០៣លានលានដុង។ រដ្ឋាភិ
បាលនឹងប្រគល់ជូនភារកិច្ចមានតុល្យភាពនិងចំណាយថិវិកា​រដ្ឋ ​បែងចែកថវិការដ្ឋសំ
រាប់គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័នមជ្ឈឹម និងខេត្ត ទីក្រុងចំណុះ​មជ្ឈឹម តាមការកំណត់របស់ច្បាប់
ថវិការដ្ឋ សេចក្ដីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋសភា និងជូនចំណឹងចំពោះគណៈប្រតិភូសមាជិក
សភាខេត្ត និងទីក្រុងចំណុះមជ្ឈឹម។

          ក៏ក្នុងព្រឹកថ្ងៃទី១៤ វិច្ឆិកា រដ្ឋសភាក៏បានពិភាក្សាអំពីគំរោងច្បាប់ធារាសាស្ត្រ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ