រៀបចំអាកាសយានដ្ឋាន Vinh ដើម្បីទទួលជើងហោះហើរអន្តរជាតិ

(VOV)_​នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Tan Dung បានអនុម័ត​ទៅ
លើការផ្តួចផ្តើមគំនិតជួសជុលរៀបចំអាកាសយានដ្ឋាន Vinh ( ខេត្ត Nghe An ភាគកណ្ដាលវៀតណាម) ក្លាយទៅជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ ​ក្នុងដំណាក់កាលដល់

ឆ្នាំ២០៣០ និងកំណត់ទិសដៅក្រោយឆ្នាំ ២០៣០។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើក្រ
សួងគមនាគមន៍និងដឹកជញ្ជូនពិនិត្យមើល បំពេញបន្ថែម​អាកាសយានដ្ឋាន Vinh
 ចូលក្នុងគំរោងផែនការបណ្ដាញអាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិក្នុងប្រព័ន្ធអាកាស
យានដ្ឋានជាតិ។

រៀបចំអាកាសយានដ្ឋាន Vinh ដើម្បីទទួលជើងហោះហើរអន្តរជាតិ - ảnh 1
អាកាសយានដ្ឋាន Vinh

          តាមគំរោងដល់ឆ្នាំ ២០២០ អាកាសយានដ្ឋាន Vinh នឹងទទួលភ្ញៀវបាន​
២,៥លាននាក់/ឆ្នាំ និងដល់ឆ្នាំ២០៣០ ទទួលភ្ញៀវបាន៧លាននាក់/ឆ្នាំ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ