របាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទស្សន៍អាជីវកម្មឆ្នាំ២០១៤៖ក្រុមផ្នែកជាច្រើនមានកំរិតកែលំអរ

          (VOV)_តាមរបាយការណ៍សន្ទស្សន៍អាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០១៤ដែលទើបនឹងបាន
ប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះថា៖ ក្រុមចំនួន៥គឺ៖ទេសចរណ៍ ពហុផ្នែក​​ គីមីសាស្ត្រ
 ឧស្សាហកម្ម​ស្រាល មានកំរិតកែលំអរជាង៦០%។ ​របាយការណ៍នេះបានប្រៀប
ស្ថានភាពធ្វើសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គភាពអាជីវកម្មជាមួយបណ្ដាផ្នែកផង 
និងបានសរអោយឃើញនូវការរីកចំរើនក្នុងសកម្មភាពរបស់អង្គភាពអាជីវកម្ម និងផ្នែក១ចំនួន ផងដែរ។

របាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទស្សន៍អាជីវកម្មឆ្នាំ២០១៤៖ក្រុមផ្នែកជាច្រើនមានកំរិតកែលំអរ - ảnh 1
របាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទស្សន៍អាជីវកម្មឆ្នាំ២០១៤៖ក្រុមផ្នែកជាច្រើនមានកំរិតកែលំអរ

          សន្ទស្សន៍អាជីវកម្មនេះត្រូវបានគិតគូរ វិភាគពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ 
នៃបណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មនៅលើទីផ្សារមូលប័ត្រវៀតណាម។ នេះគឺជាមូលដ្ឋាន
ជាក់ស្ដែងគួរអោយទុកចិត្តដែល បង្ហាញពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ ដើម្បី
​បណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មប្រៀបធៀបនិងវាយតំលៃដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ