លើកកំពស់គុណភាពរស់នៅសម្រាប់ជនមានគុណូបការៈនិងជនក្រីក្រ

លើកកំពស់គុណភាពរស់នៅសម្រាប់ជនមានគុណូបការៈនិងជនក្រីក្រ - ảnh 1
លោកស្រី Nguyen Thi Thu អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ

(VOVworld)-ទីក្រុងហូជីមិញបន្តលើកកំពស់គុណភាពរស់នៅសម្រាប់ជនមានគុណូ
 បការៈ គ្រួសារក្រីក្រ មុខសញ្ញាទទួលបានការគាំពាររបស់សង្គមនិងមុខសញ្ញាមាន
ស្ថានភាពលំបាក។​លោកស្រី Nguyen Thi Thu អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជន
ទីក្រុងហូជីមិញបានសង្កត់ធ្ងន់ដូច្នេះនៅក្នុងសន្និសីទអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧របស់
 មន្ទីការងារ យុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ចទីក្រុងហូជីមិញដែលបានរៀបចំនាថ្ងៃទី៤
 មករា។ យោងតាមលោកស្រី Nguyen Thi Thu ដំបូងបង្អស់ ក្នុងឱកាសបុណ្យតេត
ឆ្នាំរកានព្វស័ក២០១៧នេះ មន្ទីរការងារយុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ចទីក្រុងហូជីមិញ
នឹងរួមសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័ននានា រៀបចំបុណ្យតេតយ៉ាងល្អសម្រាប់ជូន
គ្រូសារគោលនយោបាយ និងជនមានគុណូបការៈផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ