លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្រៀននិងរៀនសូត្រភាសាវៀតណាមនៅឯបរទេស


លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្រៀននិងរៀនសូត្រភាសាវៀតណាមនៅឯបរទេស - ảnh 1
លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្រៀននិងរៀនសូត្រភាសាវៀតណាមនៅឯបរទេស (VNA)

(VOVworld) – នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc
 ទើបនឹងអនុម័តលើគំរោងការណ៍ «លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្រៀននិង
រៀនសូត្រភាសាវៀតណាមនៅឯបរទេស»។ ភារកិច្ចមួយក្នុងចំណោមភារកិច្ចនិង
វិធានការនៃគំរោងការណ៍នេះគឺផ្សព្វផ្សាយបំផុសចលនាសហគមន៍ជនវៀតណាម
នៅឯបរទេសឲ្យរៀបចំថ្នាក់បង្រៀនភាសាវៀតណាមនានាហើយលើកទឹកចិត្តប្អូនៗ
កូនចៅវៀតណាមចូលរួមរៀនសូត្រភាសាវៀតណាម។ ស្តីពីការកសាងកម្មវិធីនិង
រៀបចំឯកសារបង្រៀនភាសាវៀតណាមសំរាប់អណិកជនវៀតណាមនៅឯបរទេស
គំរោងការណ៍នឹងកសាងកម្មវិធីភាសាវៀតណាមតាមក្របខ័ណ្ឌសមត្ថភាពភាសា
វៀតណាមតាម ៦ ថ្នាក់ (ពីថ្នាក់ទី ១ ដល់ថ្នាក់ទី ៦)៕​

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ