លើកកំពស់ប្រសិទ្ធិភាពការងារឃោសនាក្នុងជនរួមជាតិតំបន់់់ណាមបូខាងលិច

លើកកំពស់ប្រសិទ្ធិភាពការងារឃោសនាក្នុងជនរួមជាតិតំបន់់់ណាមបូខាងលិច - ảnh 1
លើកកំពស់ប្រសិទ្ធិភាពការងារឃោសនាក្នុងជនរួមជាតិតំបន់់់ណាមបូខាងលិច

        (VOV)_នាថ្ងៃទី២វិច្ឆិកា នៅទីក្រុង Can Tho គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុក​ណាម​បូ
ខាងលិចបានរៀបចំសន្និសីទអនុវត្តនិងហ្វឹកហាត់ការងារឃោសនា ​សំរាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
ជនជាតិភាគតិច ជនជាតិកាន់សាសនា តំបន់ណាមបូខាង​លិច ឆ្នាំ ២០១៦។ ដំណាង
ក្រសួង ស្ថាប័នមជ្ឈឹម និងមូលដ្ឋាន ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ស្ថាប័នដំណាងរបស់ខេត្តក្រុង
ទាំង១៣ នៅតំបន់ណាមបូខាងលិច បានចូលរួម​សន្និសីទលើកនេះ។ នៅទីនេះ អង្គ
សន្និសីទបានស្ដាប់របាយការណ៍ស្ដីអំពីការ​ងារឃោសនា ឆ្នាំ ២០១៥ អនុវត្តផែនការ
ឃោសនា ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ និងលាត​ត្រដាងអនុវត្តកម្មវិធីការងារបំពេញភារកិច្ចឃោស
នា ក្នុងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិច និងប្រជាជនកាន់សាសនា តំបន់ណាមបូខាង
លិចដំណាក់កាល ២០១៦-២០២១ ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ