លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពនៃបណ្ដា គ្រឹះស្ថានអប់រំវិជ្ជាជីវៈ

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី ២ មិថុនា នៅក្នុងជំនួបធ្វើការជាមួយក្រសួងការងារយុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ច ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោក Vuong Dinh Hue បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្រសួងការងារយុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ចគប្បីដាក់ចេញនូវគោលដៅផ្លាស់ប្ដូរថ្មីចំពោះយន្តការគ្រប់គ្រង យន្តការហិរញ្ញវត្ថុ និងរៀបចំឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធអប់រំវិជ្ជាជីវៈសំដៅលើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពនៃបណ្ដាគ្រឹះស្ថានអប់រំវិជ្ជាជីវៈ។
លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពនៃបណ្ដា គ្រឹះស្ថានអប់រំវិជ្ជាជីវៈ - ảnh 1លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពនៃបណ្ដា គ្រឹះស្ថានអប់រំវិជ្ជាជីវៈ 

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២ មិថុនា នៅក្នុងជំនួបធ្វើការជាមួយក្រសួងការងារយុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ច ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោក Vuong Dinh Hue បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្រសួងការងារយុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ចគប្បីដាក់ចេញនូវគោលដៅផ្លាស់ប្ដូរថ្មីចំពោះយន្តការគ្រប់គ្រង យន្តការហិរញ្ញវត្ថុ និងរៀបចំឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធអប់រំវិជ្ជាជីវៈសំដៅលើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពនៃបណ្ដាគ្រឹះស្ថានអប់រំវិជ្ជាជីវៈ។ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានឲ្យដឹងថា៖

“យើងមិនជៀសវាងការរៀបចំ ការរំលាយ ការរួមបញ្ចូលឡើងវិញបានឡើយ ប៉ុន្តែក្ដីមានករណីបង្កើតបន្ថែមមួយចំនួន។ បើចង់បង្កើតបន្ថែមនោះ ត្រូវតែម្ចាស់ការឲ្យបានភ្លាម ទើបឲ្យបង្កើតឡើង។ ទីពីរគម្បីបង្កើនភាពម្ចាស់ការឲ្យបានទូលំទូលាយ ម្ចាស់ការហិរញ្ញវត្ថុ។ ទីបីគឺ បញ្ហាតម្លៃចំណាយ ដោយសារលក្ខខ័ណ្ឌសំខាន់ជាងគេក្នុងការម្ចាស់ការហិរញ្ញវត្ថុគឺត្រូវគណនាអំពីការចំណាយជាតម្លៃ”។

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានបញ្ជាណែនាំថាក្នុងការរៀបចំឡើងវិញអង្គការបុព្វហេតុសាធារណៈនោះ គម្បីដាក់ចេញនូវគោលដៅជាក់លាក់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ