លើកកំពស់សមត្ថភាពសកម្មភាពកិច្ចការបរទេសសំរាប់សមាជិកសភាវ័យក្មេង

លើកកំពស់សមត្ថភាពសកម្មភាពកិច្ចការបរទេសសំរាប់សមាជិកសភាវ័យក្មេង - ảnh 1
លើកកំពស់សមត្ថភាពសកម្មភាពកិច្ចការបរទេសសំរាប់សមាជិកសភាវ័យក្មេង

          (VOV)_នាថ្ងៃទី១៨វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលា ស្ដីអំពី
ការលើកកំពស់សមត្ថភាព សកម្មភាពកិច្ចការបរទេស សំរាប់សមាជិក​សភាវ័យក្មេង។ 
នៅទីនេះ បណ្ដាសមាជិកសភាវ័យក្មេង នីតិកាលទី១៤បានស្ដាប់ អ្នកការទូត អ្នកជំ
នាញការជាច្រើន ចែករំលែកបទពិសោធន៍ វប្បធម៌ក្នុងសម័យកាលធ្វើសមាហរណកម្ម។
 នេះគឺជាបណ្ដាសមត្ថភាពសំខាន់ ជួយអោយសមាជិកសភាវ័យក្មេងលើកកំបស់សមត្ថ
ភាពរបស់ខ្លួន ក្នុងសភាពការណ៍ធ្វើ​សមាហរណកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំង ជួយអោយ
គេអាចផ្គត់​ផ្គងព័ត៌មាន​ដល់អ្នកបោះឆ្នោតនិងប្រជាជនក្នុងទូទាំងប្រទេស រួមចំ
ណែកសំខាន់ក្នុងការ​លើកំពស់ប្រសិទ្ធិភាពសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ