លើកសរសើរបណ្ដារូបសណ្ឋានយុវជនឆ្នើមក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាន

លើកសរសើរបណ្ដារូបសណ្ឋានយុវជនឆ្នើមក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាន - ảnh 1
លើកសរសើរបណ្ដារូបសណ្ឋានយុវជនឆ្នើមក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាន

        (VOV)_នាយប់ថ្ងៃទី៥ មិថុនា នៅខេត្ត Quang Ninh ( ភាគខាងជើងវៀត​ណាម) 
បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីលើកសរសើរ បណ្ដាគំរូយុវជនឆ្នើម ក្នុងទូទាំង​ប្រទេសចំពោះ
ការទប់ទល់នឹងបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ និងកិច្ចការពារបរិស្ថាន។ ​មុននោះ មជ្ឈឹម
សម្ព័ន្ធសមាគមយុវជនកុម្មុយនីស្តហូជីមិញ បានរួមសហការ​ជាមួយសម្ព័ន្ធសមា
គមយុវជនខេត្ត Quang Ninh ក្រសួងធនធាននិងបរិស្ថាន​ រៀបចំសកម្មភាព៖​វេទិ
ការយុវជនជាមួយការងារការពារបរិស្ថាន ទប់ទល់នឹង​បំរ៉ែបំរួល​អាកាសធាតុ ការ
តាំងពិព័រណ៌រូបថត យុវជនធ្វើសកម្មភាពដើម្បី​បរិស្ថាន…លៗ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ