លទ្ធផលអនុវត្តគំរោងការណ៍ ៖”ប្រកាសជាសាធារណះផ្សព្វផ្សាយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៍ប្រជាប្រិយបណ្ដាជនជាតិវៀតណាម ”

នាព្រឹកថ្ងៃទី 13 មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ គណះកម្មាធិការឃោសនា អប់រំមជ្ឈឹម
សមាគមន៍សិល្បះ ប្រជាប្រិយវៀតណាម បានជូនដំណឹង អំពីលទ្ធផលអនុវត្តគំរោងការណ៍ ៖”ប្រកាសជាសាធារណះ ផ្សព្វផ្សាយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៍ ប្រជាប្រិយ បណ្ដាជនជាតិ
វៀតណាម ” ក្នុងដំណាក់កាលទី 1 (ឆ្នាំ 2008-2012) និងទឹសដៅ អនុវត្ត ក្នុងដំណាក់កាល
ទី 2 ( ពីឆ្នាំ 2013 ដល់ឆ្នាំ 2017) ។ ប្រធាន សមាគមន៍សិល្បះ ប្រជាប្រិយវៀតណាម To
Ngoc Thanh បានអោយដឹងថា៖ គំរោងការណ៍នេះបានអាទិភាព ជ្រើសរើសបណ្ដាសំណង់ វណ្ណកម្មឆ្នើម ពិសេសអំពីវប្បធម៏ សិល្បះរបស់ជនជាតិនានា នៅលើគ្រប់ដំបន់ បំរើការងារ
សិក្សារ ស្រាវជ្រាវ និងនិពន្ធលើច្រើនវិស័យ ។គំរោងកាណ័បានប្រមូលផ្តុំទៅលើ បណ្ដា
ប្រធានបទសំខាន់ៗ នៃវប្បធម៏ សិល្បះប្រជាប្រិយ របស់បណ្ដាជនជាតិវៀតណាម ដូចជា៖ អក្សសាស្ត្រប្រជាប្រិយ  សិល្បះសម្ដែងប្រជាប្រិយ…លៗ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ