វង់ចរចារទី៧របស់ក្រុមការងារស្ដីពីតំបន់សមុទ្រឈុងសមុទ្រ Bac Bo

វង់ចរចារទី៧របស់ក្រុមការងារស្ដីពីតំបន់សមុទ្រឈុងសមុទ្រ Bac Bo - ảnh 1
តំបន់សមុទ្រឈុងសមុទ្រ Bac Bo

(VOV)_នាថ្ងៃទី៣ និងទី៤ មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅវង់​ចរចារ
ទី៧ របស់ក្រុមការងារ ស្ដីពីតំបន់សមុទ្រឈុងសមុទ្រ Bac Bo និងវង់ចរចារ​ទី៧ 
របស់ក្រុមការងារ ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងវិស័យនានាដែលមិនសូវមានភាព
រស៊ើបនានានៅលើសមុទ្រវៀតណាម-ចិន។

          ស្ដីពីតំបន់សមុទ្រនៅខាងក្រៅទ្វាឈុងសមុទ្រ Bac Boដើម្បីបំរើគោលដៅចំ
នួន២ នៃក្រុម​ការងារ​ នោះគឺការកំណត់ព្រំដែន និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រួមគ្នាអភិ
វឌ្ឍន៍នៅ​តំបន់សមុទ្រនេះ។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពជំរុញខ្លាំងការចរចារ ដើម្បីនាំ
ចេញ​ផែនការជាក់ស្ដែង សំរាប់ការស្រាវជ្រាវរួម នៅក្នុងតំបន់ ដែលបានថ្នាក់ដឹកនាំ
ជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេស​ទាំងពីរ​ឯកភាពគ្នាហើយនេះ។

          ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការក្នុងបណ្ដាវិស័យមិនសូវរស៊ើប លើសមុទ្រ ភាគីទាំង
ពីរ​បានផ្លាស់ប្តូរ និងឯកភាពអំពីផែនការអនុវត្តគំរោងការជាក់ស្ដែង១ចំនួន​ដូចជា៖ ​
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្តូរ ស្រាវជ្រាវអំពីការគ្រប់គ្រង់បរិស្ថានសមុទ្រ និង​តំបន់
កោះសមុទ្រ តំបន់ឈុងសមុទ្រ Bac Bo រវាងវៀតណាម-ចិន បន្តពិភាក្សាអំពីកិច្ចស
ហប្រតិបត្តិការរុករក ជួយសង្គ្រោះលើតំបន់សមុទ្រវៀតណាម-ចិន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ