វៀតណាមកំពុងក្លាយទៅជាទីកន្លែងមកដល់គួរឲ្យទាក់ទាញចំពោះភ្ញៀវទេសចរអាមេរិក

វៀតណាមកំពុងក្លាយទៅជាទីកន្លែងមកដល់គួរឲ្យទាក់ទាញចំពោះភ្ញៀវទេសចរអាមេរិក - ảnh 1
វៀតណាមកំពុងក្លាយទៅជាទីកន្លែងមកដល់គួរឲ្យទាក់ទាញចំពោះភ្ញៀវទេសចរអាមេរិក (VNA)


(VOVworld) – វៀតណាមកំពុងក្លាយទៅជាទីកន្លែងទេសចរស៍គួរឲ្យទាក់ទាញ
ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដោយមានបរិមាណភ្ញៀវទេសចរអាមេរិកចំនួន
៣៣ ហ្មឺន នាក់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ កើនឡើង ៣៣% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤។
តាមរបាយ ការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកទើបនឹងប្រកាសថា៖ ក្នុង
ឆ្នាំ ២០១៥​ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទៅទេសចរណ៍នៅឯបរទេសច្រើនបំផុតដោយ
មានចំនួន ៧៤ លាននាក់ ក្នុងនោះ វៀតណាមគឺជាទីកន្លែងមកដល់គួរឲ្យ
ទាក់ទាញ។ លោកស្រី Kim Sykes តំណាងក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ Carefree
Vacations បានចាត់ទុកថា៖ វៀតណាមគឺជាទីកន្លែងគួរឲ្យពេញនិយមរបស់
ភ្ញៀវទេសចរ ដែលមានអាយុពី ១៨ ដល់ ៣៥ ឆ្នាំ ដោយសារ ដំណើរទេសចរណ៍
ជាក់ស្តែង នៅវៀតណាមមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះចំនួនប្រាក់ដែលគេ
បានចំណាយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ