វៀតណាមកំពុងដើរចំទិសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា បំណុលអាកក្រ់

ការសែត Wall Street Journal ចុះចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី ១៤ មិថុនា បានពិនិត្យវាយ
តំលៃថា៖ វៀតណាមកំពុងដើរចំទិសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា បំណុលអាកក្រ់។ តាមអត្ថបទសរសេរថា៖ វៀតណាមកំពុងមានការបោះចំហាន ចាំបាច់ដើម្បីដោះ
ស្រាយបណ្ដាបញ្ហា ដែលខឿនសេដ្ឋកិច្ចកំពុងជួបប្រទះ។ ក្នុងប៉ុន្នានឆ្នាំកន្លងទៅ វៀតណាមបានសន្យារៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដា អង្គភាពអាជីវកម្មជាតិឡើងវិញ និងរិតបណ្តឹងឥណទាន ដែលជួយកាត់បន្ថយ អតិផរណាចុះដល់កំរិត ៨%។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ