វៀតណាមក្លាយទៅជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី ២ របស់ចិនក្នុងអាស៊ាន


វៀតណាមក្លាយទៅជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី ២ របស់ចិនក្នុងអាស៊ាន - ảnh 1
វៀតណាមក្លាយទៅជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី ២ របស់ចិនក្នុងអាស៊ាន (Image: VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២០ មករា ក្រុមប្រឹក្សាអង្គភាពអាជីវកម្មចិន-អាស៊ាន (CABC) បានប្រកាសរបាយការណ៍ត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ ២០១៤ ស្តីពីតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន
-ចិននិងបញ្ជីមានបណ្ដាពាណិជ្ជសញ្ញាល្បីឈ្មោះអាស៊ាន-ចិនលើកទី ៧។ របាយការ ណ៍បានបានវិភាគស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាប្រទេសអាស៊ី-អាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) និងចិន
ក្នុងត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ ២០១៤ បុកសករូបសមិទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជក្មរវាងអាស៊ននិងចិនក្នុងឆ្នាំទៅមិញនិងយថាទស្សអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥។ តាមនាយកគ្រប់គ្រង CABC លោក Xu Ningning បានឲ្យដឹងថា៖ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ តំលៃ ប្រាក់ពាណិជ្ជកម្មរវាងចិនិងអាស៊ានបាស្រូបយក ១១% តំលៃប្រាក់ពាណិជ្ចកម្មបរទេស
សរុបរបស់ចិន កើនឡើង ១០,៦% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤។ ល្បឿនកំណើនតំលៃ ប្រាក់ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីទទួលបាន ៨,៣%។ ជាពិសេស វៀតណាមក្លាយទៅជាដៃគូ
ពាណិជ្ជកម្មធំទី ២ របស់ចិនក្នុងអាស៊ាន។ តាមគំរោងដល់ចុងឆ្នាំ ២០១៥ ភាគីទាំង ២ នឹងសម្តេចការចរចារលើកកំពស់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន-ចិន អនុវត្តផែនការ ទំនាក់ទំនងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចលើគ្រប់វិស័យតំបន់ RCEP ជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ