វៀតណាមគ្រប់គ្រងដោយនិរន្តរភាពប្រភពធនធានធម្មជាតិ

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងធនធាននិង បរិស្ថានបានរៀបចំសន្និសីទលើកទី១៦នៃគណៈកម្មការប្រភពធនធានមនុស្ស
អន្តរជាតិ ចំណុះកម្មវិធីបរិស្ថានអ.ស.ប(UNEP)។​ចូលរួមក្នុងសន្និសីទ មាន
បណ្តាអ្នករៀបចំ គោលនយោបាយ អ្នកជំនាញការក្នុងនិងក្រៅប្រទេស សំដៅ
ពិភាគ្សានិងស្វែង យល់អំពីរាល់ការសាកល្បង ឱកាសសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង
ដោយនិរន្តរភាពបណ្តា ប្រភពធនធានធម្មជាតិនៅវៀតណាម។ សន្និសីទនេះ
ជាវេទិការសំខាន់ ដើម្បី  អ្នករៀបចំគោលនយោបាយ អ្ន​កជំនាញ និងអង្គភាព
អាជីវកម្មនានា ជួបគ្នា ពិភាគ្សា សំដៅស្វែងរកមេរៀនបទពិសោធន៍ល្អ ក៏ដូច
ជាឱកាសដើម្បីគ្រប់គ្រង ដោយនិរន្តភាពបណ្តាប្រភពធនធានធម្មជាតិ
នៅវៀតណាមនិងលើពិភពលោក ទាំងមូល។

        សន្និសីទក៏បានរួមចំណែកសម្រាប់បណ្តាក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ រួម មានបណ្តាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយនិរន្តភាព(SDGs)នាពេលខាងមុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ