វៀតណាមចូលក្នុងtopបណ្តាប្រទេសគួរទៅទេសចរណ៍ម្នាក់ឯង

(VOVworld)-គេហទំព័រពិគ្រោះយោបល់ទេសចរណ៍ល្បីឈ្មោះ Travel+Leisure ទើបនឹងប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទៅទេសចរណ៍
ម្នាក់​ឯង។ លទ្ធផលនេះបានផ្អែកទៅលើសន្ទស្សន៍ Happy Planet Index (ដែល និយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងអាយុ អារម្មណ៍ស្រួលបួល និងផល់ប៉ះពាល់ដល់ បរិស្ថាននៅប្រទេសចំនួន១៥១) Global Peace Index (ដែលផ្អែកទៅលើភាព
សុខសាន្តត្រាន)។ ឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី១គឺប្រទេសនូវែលស្សេឡង់ បន្ទប់មកគឺ
ន័វែក និងប្រទេសស្វីស ។ វៀតណាមឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី៦ ជប៉ុនទី៨ និងឥណ្ឌូ
នេស៊ីឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី១០៕

 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ