វៀតណាមជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោម១០ប្រទេសមានកំណើនយូរអង្វែងបំផុត

(VOVworld)-កាណាល់ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម CNBCបានដាក់វៀតណាមចូលបញ្ជីរាយ  នាមប្រទេសចំនួន១០ដែលមានកំណើនយូរអង្វែងដោយល្អបំផុត ។បញ្ជីរាយនាមរបស់
CNBC  បានកសាងឡើង ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យ ព្យាកណ៌ មកពីការស្រាវជា្រវ “ពិភព  
លោកក្នុងឆ្នំា២០៥០”(World in 2050)ដែលទើបនឹងបានប្រកាសកាលពីខែមករារបស់  
ធនាគា HSBC។ តាមនោះ អាត្រាកំណើនជាប្រចំាឆ្នាំរបស់វៀតណាម គឺ 5,2% ឈរលំ
ដាប់ថ្នាក់ទី ៧ ក្នុងចំណោមបណ្តាប្រទេសមានកំណើនយូរអង្វែងល្អបំផុតក្នុងរយៈ៤០
ឆ្នាំខាងមុខ។ កាណាល់CNBC ក៏ពិនិត្យថាការវិនិយោគបរទេសមានការកើនឡើងតាំង
ពីពេលវៀតណាមចូលរួមអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក(WTO)នាឆ្នាំ២០០៧៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ