វៀតណាមជម្រុញការផ្សព្វផ្សាយឆ្នាំទេសចរណ៍តំបន់ពាយ័ព្យនៅទីផ្សារអាស៊ាន

(VOVworld)-ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកាទេសចរណ៍អាស៊ាន (ATF) ដែលកំពុងប្រព្រឹត្ត
ទៅនៅប្រទេសសឹង្ហបុរី ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ដល់ថ្ងៃទី២០មករានោះ ផ្នែក ទេសចរណ៍
វៀតណាមបានឧទ្ទេសនាមនូវព័ត៌មានថ្មីបំផុតអំពីវិស័យទេសចរណ៍ របស់វៀត
ណាម អំពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ ក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយ អំពីទីមក
ដល់ដែលស្ថិតក្នុងប្រធានបទនៃឆ្នាំទេសចរណ៍តំបន់ពាយ័ព្យ។ ដើម្បី អនុវត្តជាក់
ស្តែងគោលដៅនេះ វៀតណាមនិងថៃបានចុះហត្ថលេខាលើកម្មវិធី សហប្រតិបត្តិ
ការដំណាក់កាល២០១៧-២០១៨ សំដៅជម្រុញវិស័យទេសចរណ៍ ទ្វេភាគីក៏ដូចជា
ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ពីប្រទេសនីមួយៗផងដែរ។ នេះក៏ជាគ្រឹះ ស្ថានសម្រាប់
វៀតណាមនាំកម្មវិធីទេសចរណ៍ថ្មីរបស់តំបន់ពាយ័ព្យទៅដល់ភ្ញៀវ ទេសចរថៃ
និយាយដោយឡែកនិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់និយាយរួម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ