វៀតណាមជួយឧបត្ថម្ភឡាវអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសព័ត៌មាន

(VOVworld) - នាយប់ថ្ងៃទី១៨ មិថុនា នៅរដ្ឋធានីវៀងច័ន្ទ របស់ឡាវ ធនាគារពាណិជ្ជ
កម្មភាគហ៊ុនវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍វៀតណាម (BIDV) បានរៀបចំពិធីទទួលយកនិង
ប្រគល់កម្មវិធីជួយឧបត្ថម្ភអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសំរាប់ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋា
ភិបាលឡាវដោយមានតំលៃសរុបជាង៨៣ពាន់ដុល្លាអាមេរិក។តាមនោះ គ្រឹះស្ថាន
បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋាភិបាលឡាវត្រូវបានលើក កំរិតឲ្យបានទំ
នើប បង្កើនលក្ខណៈសម្ងាត់ បម្រើល្អសំរាប់សកម្មភាពរបស់ស្ថាប័ននេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ