វៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសំរាប់ដំណាក់កាលចំនួនប្រជាជនចាស់


វៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសំរាប់ដំណាក់កាលចំនួនប្រជាជនចាស់ - ảnh 1
វៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសំរាប់ដំណាក់កាលចំនួនប្រជាជនចាស់ (VNP)

        Vovworld-នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ឧសភា​នៅទីក្រុងហូជីមិញ គណៈកម្មាធិការ​
ឃោសនា​អប់រំមជ្ឈឹមនិងមូលនិធិចំនួនប្រជាជនអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅ
​វៀតណាមបានរៀបចំសិក្ខាសាលាចំនួនប្រជាជននិងអភិវឌ្ឍន៍និរន្តរភាពនៅវៀត
ណាមក្រលែកមើលពីបទពិសោធន៍អន្តរជាតិ។ នៅសិក្ខាសាលា បណ្ដាតំណាង​
បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមត្រូវយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគទោលើការថែទាំ​
សុខាភិបាល រួមមានថែទាំសុខភាពសម្រាលកូននិងភេទ ប្រមូលផ្ដុំអប់រំនិង​បង្រៀន
​វិ​ជ្ជាជីវៈ បង្កើនទិន្នផលពលកម្ម បង្កើតការងារធ្វើដើម្បីឆ្លៀតយក​ឧត្តមភាព​ចំនួន
ប្រជាជនមាស។​បណ្ដាតំណាងបានសង្ក់តធ្ងន់ថា តាំងពីឥឡូវនេះ​វៀតណាមត្រូវ
កសាងគោលនយោបាយដើម្បីសម្របសម្រួលជាមយយបាតុភូត​ចំនួនប្រជាជន
ចាស់យ៉ាងលឿនក្នុងអំឡុង២០ឆ្នាំខាងមុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ