វៀតណាមទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួនមួយលាននាក់នាដើមឆ្នាំ

វៀតណាមទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួនមួយលាននាក់នាដើមឆ្នាំ - ảnh 1
វៀតណាមទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួនមួយលាននាក់នាដើមឆ្នាំ

(VOV)_តាមព័ត៌មានពីនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡានិងទេស
ចរណ៍​វៀតណាម នាថ្ងៃទី២៥មករា ថា៖​ក្នុងខែមករាឆ្នាំ២០១៧វៀតណាមអាចទទួល
ភ្ញៀវ​ទេសចរអន្តរជាតិចំនួនមួយលាននាក់ កើន១២,៣% បើប្រៀបនឹងខែធ្នូឆ្នាំ
២០១៦។​ ប្រាក់ចំណូលពីផ្នែកទេសចរណ៍ទទួលបាន៣៨ ៦០០ ពាន់លានដុង។ 

          ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ទេសចរណ៍វៀតណាមខំប្រឹងប្រែងទទួលភ្ញៀវទេសចរ

ចំនួន ១១,៥លាននាក់៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ